ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» змінює найменування на ПрАТ «Київстар»

Новости операторов

Закрите акціонерне товариство «Київстар Дж. Ес. Ем.» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Київстар»

Дотримуючись вимог Закону України «Про акціонерні товариства», з 16 березня 2011 року закрите акціонерне товариство «Київстар Дж. Ес. Ем.» змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Київстар» (ПрАТ «Київстар»).

Також змінено найменування філій:

 Київська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Київська філія ПрАТ «Київстар»;

 Львівська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Львівська філія ПрАТ «Київстар»;

 Дніпропетровська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Дніпропетровська філія ПрАТ «Київстар»;

 Харківська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Харківська філія ПрАТ «Київстар»;

 Одеська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Одеська філія ПрАТ «Київстар»;

 Кримська філія Приватного акціонерного товариства «Київстар» / Кримська філія ПрАТ «Київстар».

Зважаючи на те, що протягом останніх років компанія «Київстар» активно впроваджує телекомунікаційні послуги на основі таких сучасних технологій, як EDGE/GPRS, WAP, FTTB, акціонерами компанії було прийнято рішення не використовувати більше в назві компанії цифровий стандарт GSM.

Також інформуємо, що в зв’язку зі зміною найменування найближчим часом буде змінено номер свідоцтва компанії про реєстрацію платника податку на додану вартість. Банківські рахунки будуть змінені в частині найменування, а також змінюватимуться номера банківських рахунків. Про нові номера банківських рахунків та номер свідоцтва компанії про реєстрацію платника податку на додану вартість буде поінформовано додатково. Всі інші реквізити, зокрема, коди ЄДРПОУ компанії та філій, індивідуальний податковий номер тощо залишаються без змін.

У разі виникнення питань абоненти, клієнти, контрагенти зможуть отримати необхідну інформацію на Інтернет-сайті: www.kyivstar.ua, зателефонувавши за телефонним номером 466 (дзвінки з телефонних номерів мережі «Київстар» не тарифікується) або (044) 466 0 466 (дзвінки з телефонних номерів мереж фіксованого зв’язку чи номерів мереж інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку тарифікуються згідно з діючими тарифами) або завітавши до найближчого центру обслуговування абонентів.

Компанія «Київстар» просить взяти до уваги всю вищезазначену інформацію під час здійснення розрахунків та оформлення фінансово-господарських документів.

Зміна найменування компанії жодним чином не впливає на права та інтереси споживачів телекомунікаційних послуг і не спричиняє змін у чинних тарифах і послугах, що надаються компанією.

Дізнавайтеся новини першими на офіційній твіт-сторінці «Київстар»

Довідка про об’єднаний «Київстар», бізнес-одиницю «Україна» VimpelCom Ltd.

До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українських телекомунікаційних оператора — ПрАТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об’єднана база клієнтів становить близько 25 млн. осіб.

«Київстар» — оператор № 1 на ринку мобільного зв’язку і мобільного інтернету, найкращий бренд в Україні. За даними щорічного дослідження компанії Ericsson, мережа мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» є однією з найкращих у Європі і охоплює всі великі та малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні й регіональні траси, більшість морських і річкових узбереж України. «Київстар» надає послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах.

«Beeline-Україна» — досвідчений учасник ринку послуг фіксованого зв’язку для бізнесу та широкосмугового доступу на базі FTTB. Бізнес-одиниця «Україна» VimpelCom Ltd. надає телекомунікаційні послуги під брендами «Київстар», djuice та «Київстар Бізнес». Місія «Київстар» — поліпшувати життя завдяки телекомунікаційним послугам найвищої якості.

 

 

Закрытое акционерное общество «Киевстар Дж. Эс. Эм.» сменило свое наименование на Частное акционерное общество «Киевстар».

Следуя требованиям Закона Украины «Об акционерных обществах», с 16 марта 2011 Закрытое акционерное общество «Киевстар Дж. Эс. Эм.» сменило свое наименование на Частное акционерное общество «Киевстар» (АО «Киевстар»)

Также изменены наименование филиалов:

  • Киевский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Киевский филиал АО «Киевстар»;
  • Львовский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Львовский филиал АО «Киевстар»;
  • Днепропетровский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Днепропетровский филиал АО «Киевстар»;
  • Харьковский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Харьковский филиал АО «Киевстар»;
  • Одесский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Одесский филиал АО «Киевстар»;
  • Крымский филиал Частного акционерного общества «Киевстар» / Крымский филиал АО «Киевстар».

Учитывая, что в течение последних лет компания «Киевстар» активно внедряет телекоммуникационные услуги на основе таких современных технологий, как EDGE/GPRS, WAP, FTTB, акционерами компании было принято решение не использовать больше в названии компании цифровой стандарт GSM.

Также информируем, что в ближайшее время будет изменен номер свидетельства компании о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость. Про изменение банковских реквизитов и новый номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость компания проинформирует дополнительно. Все остальные реквизиты, коды и т. д. остаются без изменений.

В случае возникновения вопросов абоненты, клиенты, контрагенты смогут получить необходимую информацию на Интернет-сайте http://www.kyivstar.ua/ru/, позвонив по телефонному номеру 466 (звонки с телефонных номеров сети «Киевстар» не тарифицируются) или (044) 466 0 466 (звонки с телефонных номеров сетей фиксированной связи или номеров сетей других операторов мобильной связи тарифицируются согласно действующим тарифам) или посетив ближайший центр обслуживания абонентов.

Компания «Киевстар» просит принять во внимание всю вышеупомянутую информацию при осуществлении расчетов и оформлении финансово-хозяйственных документов.

Изменение наименования компании никоим образом не влияет на права и интересы потребителей телекоммуникационных услуг и не вызывает изменений в действующих тарифах и услугах, предоставляемых компанией.

Узнавайте новости первыми на официальной твит-странице «Киевстар»

Справка об объединенном «Киевстар», бизнес-единице «Украина» VimpelCom Ltd.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора — АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база клиентов составляет около 25 млн. человек.

«Киевстар» — оператор № 1 на рынке мобильной связи и мобильного интернета, лучший бренд в Украине. По данным ежегодного исследования компании Ericsson, сеть мобильной связи АО «Киевстар» является одной из лучших в Европе и охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.

«Beeline-Украина» — опытный участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес». Миссия «Киевстар» — улучшать жизнь благодаря телекоммуникационным услугам наивысшего качества.


Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий