«Київстар» завершив процес узгодження умов взаємоз’єднання мереж з операторами зв’язку

Новости операторов

На виконання Рішення НКРЗ № 299 від 01.07.2010 «Про застосування розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку завершення з’єднань на мережах рухомого мобільного та фіксованого зв’язку», компанія «Київстар» завершила процес узгодження умов взаємоз’єднання операторами телекомунікацій України.

Таким чином, завершено тривалий переговорний процес результатом якого є укладання відповідних угод якими не тільки забезпечено юридичні гарантії взаємоз’єднання мереж та забезпечення проведення взаєморозрахунків між учасниками ринку у поточному році, але й захищено права абонентів телекомунікаційних мереж на безперешкодне та якісне отримання телекомунікаційних послуг. Завершення такого процессу є грунтовною базою та позитивним досвідом конструктивного діалогу, для забезпечення умов сталості роботи ринку і гарантій взаємоз’єднання мереж у 2011 році.

При цьому варто зауважити, що завершивши переговорний процес з учасниками ринку щодо взаємоз’єднання мереж, Київстар не зміг дійти згоди по всім суттєвим умовам лише з одним учасником ринку, ТОВ «Укомлайн», яке власно і ініціювало вирішення питання щодо умов взаємоз’єднання мереж на рівні господарського суду, що також є цивілізованим шляхом досягнення домовленості між учасниками ринку. Наразі за відсутності укладеного договору та здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «Укомлайн» компанія Київстар вважає можливим частково обмежувати завершення міжнародних телефонних з’єднань абонентів міжнародних операторів транзитом із мережі «Укомлайн» на мережу «Київстар».

Зазначені часткові технологічні обмеження жодним чином не порушать законні права та інтереси абонентів обох мереж, та не вплинуть на їх можливість отримувати телекомунікаційні послуги.

За додатковою інформацією звертайтеся до Юлії Шиліної

 

Во исполнение Решения НКРС № 299 от 01.07.2010 «О применении расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям операторов, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке завершения соединений на сетях подвижной мобильной и фиксированной связи», компания «Киевстар» завершила процесс согласования условий взаимодействия с операторами телекоммуникаций Украины.

Таким образом, завершен длительный переговорный процесс, результатом которого является заключение соответствующих соглашений, которыми не только обеспечены юридические гарантии взаимодействия сетей и обеспечения проведения взаиморасчетов между участниками рынка в текущем году, но и защищены права абонентов телекоммуникационных сетей на беспрепятственное и качественное получение телекоммуникационных услуг. Завершение этого процесса является основательной базой и положительным опытом конструктивного диалога для обеспечения условий устойчивости работы рынка и гарантий взаимосоединения сетей в 2011 году.

При этом стоит отметить, что, завершив переговорный процесс с участниками рынка относительно взаимосоединения сетей, «Киевстар» не смог прийти к согласию по всем существенным условиям лишь с одним участником рынка — ООО «Укомлайн», которое, собственно, и инициировало решение вопроса условий взаимосоедиенения сетей на уровне хозяйственного суда, что также является цивилизованным путем достижения договоренности между участниками рынка. Сейчас, при отсутствии заключенного договора и осуществления взаиморасчетов с ООО «Укомлайн» за предоставленные услуги, компания «Киевстар» считает возможным частично ограничивать завершения международных телефонных соединений с сети «Укомлайн» на сеть «Киевстар».

Указанные частичные технологические ограничения никоим образом не нарушат законные права и интересы абонентов обеих сетей, и не повлияют на их возможности получать телекоммуникационные услуги.

За дополнительной информацией обращайтесь к Юлии Шилиной

Оцените статью
Zvyazok.com
Добавить комментарий